Учебен център „Елит Ауто“ гр.Бургас е включен в списъка на доставчиците на услуги, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията на заетостта, съгласно ПМС 251/21.10.2009г.

Предлагаме Ви обучение за придобиване на професионална квалификация с ваучери по следните специалности:

I.Професионално направление Финанси, банково и застрахователно дело, код 343
1. Професия Финансист, код 343010
   1.1.Специалност Банково дело, код 3430101степен на професионална квалификация – трета
   1.2.Специалност Застрахователно и осигуриелно дело, код 3430102степен на професионална квалификация – трета
II.Професионално направление Администрация и управление, код 345
2. Професия Сътрудник в малък и среден бизнес, код 345050
   2.1.Специалност Малък и среден бизнес, код 3450501степен на професионална квалификация – втора
3. Професия Икономист, код 345120
   3.1.Специалност Икономика и мениджмънт, код 3451204степен на професионална квалификация – трета
III.Професионално направление Секретарски и административни офис дейности, код 346
4. Професия Деловодител код 346030
   4.1.Специалност Деловодство и архив, код 3460301степен на професионална квалификация – първа
V.Професионално направление Счетоводство и данъчно облагане, код 344
5. Професия Оперативен счетоводител, код 344030
   5.1.Специалност Оперативно счетоводство, код 3440301степен на професионална квалификация – трета
VI. Професионално напавление Приложна информатика, код 482
6. Професия Организатор Интернет приложения, код 482040
   6.1.Специалност Електронна търговия, код 4820401степен на професионална квалификация – трета
VII.Професионално направление Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника, код 523
7. Професия Техник на компютърни системи, код 523050
   7.1.Специалност Компютърна техника и технологии, код 5230501степен на професионална квалификация – трета
   7.2.Специалност Компютърни мрежи, код 5230502степен на професионална квалификация – трета
8. Професия Монтьор на компютърни системи, код 523060
   8.1.Специалност Компютърна техника и технологии , код 5230601степен на професионална квалификация – втора
   8.2.Специалност Компютърни мрежи, код 5230602степен на професионална квалификация – втора
VIII.Професионално направление Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства, код 525
9. Професия Техник по транспортна техника, код 525010
   9.1.Специалност Автотранспортна техника, код 5250101степен на професионална квалификация – трета
   9.2.Специалност Пътно-строителна техника, код 5250102степен на професионална квалификация – трета
10. Професия Монтьор на транспортна техника, код 525020
   10.1.Специалност Автотранспортна техника, код 5250201степен на професионална квалификация – втора
   10.2.Специалност Пътно-строителна техника, код 5250202степен на професионална квалификация – втора
11. Професия Техник по подемно-транспортна техника, код 525050
   11.1.Специалност Подемно-транспортна техника с електрозадвижване, код 5250502степен на професионална квалификация – трета
12. Професия Монтьор на  подемно-транспортна техника, код 525060
   12.1.Специалност Подемно-транспортна техника с електрозадвижване, код 5250602степен на професионална квалификация – втора
IX.Професионално направление Строителство, код 582
13. Професия Строител, код 582030
   13.1.Специалност Кофражи, код 5820302степен на професионална квалификация – втора
   13.2.Специалност Армировка и бетон, код 5820303степен на професионална квалификация – втора
   13.3.Специалност Зидария, код 5820304степен на професионална квалификация – втора
   13.4.Специалност Мазилки и шпакловки, код 5820305степен на професионална квалификация – втора
   13.5.Специалност Вътрешни облицовки и настилки, код 5820306степен на професионална квалификация – втора
   13.6.Специалност Външни облицовки и настилки, код 5820307степен на професионална квалификация – втора
   13.7.Специалност Бояджийски работи, код 5820309степен на професионална квалификация – втора
   13.8.Специалност Строително дърводелство, код 5820310степен на професионална квалификация – втора
   13.9.Специалност Строително тнекеджийство, код 5820311степен на професионална квалификация – втора
   13.10.Специалност Покриви, код 5820312степен на професионална квалификация – втора
14. Професия Строител-монтажник, код 582040
   14.1.Специалност Стоманобетонни конструкции, код 5820401степен на професионална квалификация – втора
   14.2.Специалност Сухо строителство, код 5820403степен на професионална квалификация – втора
   14.3.Специалност Дограма и стъклопоставяне, код 5820404степен на професионална квалификация – втора
   14.4.Специалност Изолации в строителството, код 5820405степен на професионална квалификация – втора
15. Професия Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи, код 582050
  15.1.Специалност Вътрешни ВиК мрежи, код 5820501степен на професионална квалификация – втора
   15.2.Специалност Външни ВиК мрежи , код 5820502степен на професионална квалификация – втора
16. Професия Пътен строител, код 582060
   16.1.Специалност Строител на пътища, магистрали и съоръжения към тях, код 5820601степен на професионална квалификация – втора
17. Професия Помошник в строителството код 582080
   17.1 Специалност Основни и довършителни работи, код 5820801степен на професионална квалификация – първа
18. Професия Помощник пътен строител, код 582090
   18.1.Специалност Пътища, магистрали и съоръжения , код 5820901степен на професионална квалификация – първа
X.Професионално направление Транспортни услуги, код 840
19. Професия Организатор по експлоатация на автомобилния транспорт, код 840070
   19.1.Специалност Експлоатация на автомобилния транспорт, код 8400701степен на професионална квалификация – трета
20. Професия Водач на МПС за обществен превоз, код 840090
   20.1.Специалност Вътрешни и международни превози на пътници, код 8400901степен на професионална квалификация – първа
   20.2.Специалност Вътрешни и международни превози на товари, код 8400902степен на професионална квалификация – първа