Когато водачът извърши нарушения, с които да изчерпи лимита си от контролни точки, той губи придобитата правоспособност и е длъжен да върне доброволно в сектор „КАТ-Пътна полиция“ свидетелството си за управление. При неизпълнение на това задължение контролните органи имат право да му го изземат. Налага се глоба от 50 до 200 лв.  Водачът изтърпява наказание – лишаване от правоуправление на МПС, което влиза в сила от момента на връщане на свидетелството в КАТ.

Необходими документи за включване в нов шофьорски курс

  • Заповед за изземване на свидетелството за правоуправление (печат и дата – най- малко 6 месеца от отнемането)
  • Удостоверението за психологическа годност.

Кандидата преминава обучение по теория, вътрешен и държавен изпит по теория и държавен изпит по практика.

Ако водачът е имал повече категории, за всяка една от тях се провежда отделен курс и изпит.

Чл.157 и чл. 158 от ЗДП

Ако на водача е съставен акт за административно нарушение след около 20 дни се връчва наказателно постановление.

При самото съставяне на акт за административно нарушение, нарушителят има право:

  • да се запознае със съдържанието му, преди да го подпишете;
  • да отбележи възраженията си още при съставянето на акта;
  • да откаже да подпише акта ( но това не спира административно-наказателното производство);
  • да получи екземпляр от акта.

След връчване на акта, имате право:

  • до три дни отново можете да представи пред административно – наказващия орган писмените си възражения, подкрепени с доказателства;
  • да получи екземпляр от наказателното постановление, издадено най – много 6 месеца след съставянето на акта.

След връчване на наказателното постановление:

  • в седемдневен срок може да обжалва наложената санкция пред Районен съд, чрез административно – наказващия орган.

Ако водачът пропусне тези срокове, наказателното постановление влиза в сила и писането на възражения и жалби е безпредметно, независимо колко е висока инстанцията, към която са адресирани. (по материали от вестник“МВР в първо лице“)