A B B+E C C+E D M

ЛИСТОВКИ

 

Теми за кандидат-водачи от категории М, А, В, Т

ТЕМА 1: ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ
ТЕМА 2: ПЪТИЩАТА И УЛИЦИТЕ, ПО КОИТО СЕ ДВИЖИМ

ТЕМА 3:

ДРУГИТЕ УЧАСТНИЦИ В ДВИЖЕНИЕТО И ОСОБЕНОСТИТЕ В УПРАВЛЕНИЕТО НА РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

ТЕМА 4: РЕГУЛИРАНЕ НА ДВИЖЕНИЕТО
ТЕМА 5: РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА НЕРЕЛСОВИТЕ ППС ВЪРХУ ПЪТЯ
ТЕМА 6: СКОРОСТ, ДИСТАНЦИЯ, НАМАЛЯВАНЕ НА СКОРОСТТА
ТЕМА 7: МАНЕВРИ
ТЕМА 8:

ПРЕМИНАВАНЕ ПРЕЗ КРЪСТОВИЩЕ, ПЪТЕН ВЪЗЕЛ, ТУНЕЛ, СТЕСНЕН УЧАСТЪК ОТ ПЪТЯ, ЖП ПРЕЛЕЗ

ТЕМА 9: ДВИЖЕНИЕ ПО АВТОМАГИСТРАЛА И АВТОМОБИЛЕН ПЪТ
ТЕМА 10:

СПИРКИ НА ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА ОТ РЕДОВНИТЕ ЛИНИИ ЗА ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ; ЖИЛИЩНА ЗОНА

ТЕМА 11: СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА НЯКОИ УЧАСТНИЦИ В ДВИЖЕНИЕТО
ТЕМА 12: ПРЕСТОЙ, ПАРКИРАНЕ, МПС, СПРЯНО ПОРАДИ ПОВРЕДА
ТЕМА 13: НЕБЛАГОПРИЯТНО ВРЕМЕ ЗА ПЪТУВАНЕ, ГОДИШНИТЕ СЕЗОНИ И УПРАВЛЕНИЕТО НА МПС
ТЕМА 14: ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПЪТУВАНЕТО
ТЕМА 15:

ЗНАЧЕНИЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО НА ПСИХО-МОТОРНИТЕ ФУНКЦИИ, БДИТЕЛНОСТТА НА ВОДАЧА И СЪОБРАЗЯВАНЕТО С ДЕЙСТВИЯТА НА ДРУГИТЕ УЧАСТНИЦИ В ДВИЖЕНИЕТО

ТЕМА 16: ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВОДАЧА
ТЕМА 17:

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ, ПРИНУДИТЕЛНИ  АДМИНИСТРАТИВНИ МЕРКИ

ТЕМА 18: ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА ВОДАЧА ПРИ ПЪТНОТРАНСПОРТНО ПРОИЗШЕСТВИЕ
ТЕМА 19: ОБЩО УСТРОЙСТВО НА МПС
Теми за кандидат-водачи от категории C, D, E
Категория С
ТЕМА 1: Правилата относно работното време на екипажите на превозните средства извършващи превоз на товари и използването на тахографите
ТЕМА 2: Правила отнасящи се до превоза на товари. Документи изисквани при превоз на товари на територията на страната и при международен превоз

ТЕМА 3:

Факторите свързани с вида на товара на превозното средство, които оказват влияние върху безопасността на движението. Съоръжения за товарене и разтоварване
ТЕМА 4: Договори за превоз на товари
ТЕМА 5:

Изисквания към моторните превозни средства във връзка с превоза. Обхват на видимостта в зависимост от габаритите

ТЕМА 6:

Поведение при ПТП и знания за мерките, които трябва да се предприемат във връзка с вида и характера на превозвания товар. Предпазни мерки при свалянето на колелата

Устройство на автомобила
ТЕМА 1:

Основни  агрегати, възли и уредби на автомобила (разпознаване, наименование, предназначение)

ТЕМА 2: Охладителна уредба

ТЕМА 3:

Мазилна уредба
ТЕМА 4: Горивна уредба
ТЕМА 5: Кормилна уредба
ТЕМА 6: Спирачна уредба
ТЕМА 7: Електрообзавеждане
ТЕМА 8: Осветителна и сигнална уредба
ТЕМА 9: Силово предаване
ТЕМА 10: Окачване
ТЕМА 11: Колела и гуми
ТЕМА 12: Техника на безопасност
ТЕМА 13: Опасност за човека и околната среда

  Категория D
ТЕМА 1:

Правилата, отнасящи се до превоза на пътници. Документи изисквани при превоз на пътници на територията на страната и при международен превоз

ТЕМА 2: Транспортни схеми. Видове автобусни превози

ТЕМА 3:

Договор за превоз на пътници
ТЕМА 4: Изисквания към МПС във връзка с превоза
ТЕМА 5: Поведение при ПТП и знания за мерките, които трябва да се предприемат във връзка с превозваните пътници
Категория E
ТЕМА 1:

Основни видове теглещи моторни превозни средства /влекачи/, тяхното наименование и предназначение.

ТЕМА 2: Основните видове ремаркета, тяхното наименование и предназначение

ТЕМА 3:

Системи за прикачване, тяхното наименование и предназначение
ТЕМА 4:

Извършване на задължителни ежедневни прегледи и основни операции, за да се поддържа технически изправен състава

ТЕМА 5: Основни правила по техника на безопасност