A B B+E C C+E D M

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

Програмите и курсовете в Центъра за професионално обучение са предназначени и насочени към всички, които:
  • искат да получат допълнителна квалификация и преквалификация в новата си професионална кариера;
  • искат да започнат нов бизнес, нов тип работа или да открият собствена фирма или предприятие;
  • желаят да осъвременят или усъвършенстват своите познания в съответствие с новите изисквания на икономиката, информационното общество и комуникациите;
  • искат да получат предварителна подготовка за бъдещото си обучение в университетските образователни степени;
  • искат да разширят познанията си в области, които ги интересуват или са тяхно хоби;
  • искат да се усъвършенстват.
 Обучението се провежда дневно или вечерно – в зависимост от спецификата на програмата. Курсистите завършили избраната от тях програма, получават Свидетелство за професионална квалификация. Завършването на един модул или курс от определена специалност се удостоверява с Удостоверение за професионално обучение. Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с полагане на държавни изпити по теория и практика за съответната професия.При успешно завършване на квалификационен курс Вие ще получите:

  • Свидетелство за професионална квалификация (по образец на НАПОО) за I, II, и III степен на професионална квалификация.
  • Удостоверение за професионално обучение (по образец на НАПОО) за обучение по част от професия, за актуализиране или разширяване на придобита професионална квалификация.

Издадените документи са с национална и европейска валидност. Те удостоверяват професионалните знания и умения при кандидатстване за работа