A B B+E C C+E D M
02 октомври 2018 - 12:26

02.01.2019 – НАЧАЛО НА КУРС АДР /ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ/ И 27.12.2018 -КУРС ЗА ПРОФЕСИНАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ(КАРТА НА ВОДАЧА) – ТОВАРИ И ПЪТНИЦИ

На 03.01.2019 от 09,00ч започва основен курс за превоз на опасни товари по шосе /ADR/ за водачи на МПС, след него се продължава с курс за цистерни и взривни. Записването е до 12ч на 02.01.2019 в офиса на фирмата в гр. Бургас, ж.к. Славейков, бл. 121 Б, партер. Изпитa пред ИААА ще бъде на 10.01.2019г.

 

27.12.2018 -  ПРОФЕСИОНАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА ПРЕВОЗ НА  ТОВАРИ И ПЪТНИЦИ

Записването е до 12ч на 27.12.2018г.

28.12.2018 – Оргазнизира се курс за професионална компетентност за превоз на пътници за водачи на МПС с категория D или DЕ, придобили категорията след 10.09.2008г. Според наредба №41 на МТ, за извършването на обществен превоз на пътници всеки водач, трябва да притежава Карта на Водача.[Чл. 2. (1) Водачите на моторни превозни средства, за управлението на които се изисква свидетелство за управление на моторно превозно средство от категории и... подкатегории C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D или DE, когато с тези превозни средства се извършват обществени превози или превози за собствена сметка, трябва да притежават карта за квалификация на водача.(2) Министърът на транспорта или оправомощено от него лице издава карта за квалификация на водача (приложение № 1) на лица, притежаващи удостоверение за професионална компетентност (приложение № 2), удостоверяващо началната квалификация или периодичното обучение на водача.(3) Изискването за начална квалификация на водача е изпълнено, когато водачът притежава познания, придобити чрез посещения в курсове за обучение, и е положил успешно изпит.(4)
Водачите, придобили начална квалификация, подлежат на периодично обучение за усъвършенстване на познанията им на всеки 5 години.]