A B B+E C C+E D M

Нашите сертификати

  • Разрешение № 1727 за организиране на курсове за ТЕОРЕТИЧНО И ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС, издадено от МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА.
  • Разрешение № 599 за провеждане допълнително обучение на водачи на МПС за частично ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ БРОЯ НА КОНТРОЛНИТЕ ТОЧКИ за отчет на извършените нарушения, издадено от МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА.
  • Удостоверение за регистрация № 22 за организиране на КУРСОВЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАЧАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ и за усъвършенстване на познанията на водачи на автомобили ЗА ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ И ЗА ПРЕВОЗИ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА, издадено от МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА
  • Лизенз от НАПОО